Thông báo mời tham gia thực hiện gói thầu kiểm thử phần mềm và kiểm thử an toàn thông tin
Đăng ngày 05-12-2023 18:14, Lượt xem: 39

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Danh mục chương trình, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-VP ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chương trình: Nâng cấp, bổ sung phần mềm một cửa điện tử thành phố.

Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng tiến hành lựa chọn đơn vị đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn để thực hiện gói thầu kiểm thử phần mềm và kiểm thử an toàn thông tin chương trình: Nâng cấp, bổ sung Phần mềm Một cửa điện tử thành phố” như sau:

1. Chủ đầu tư: Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng.

2. Tên gói thầu kiểm thử: Kiểm thử phần mềm và kiểm thử an toàn thông tin.

3. Giá gói thầu: 90.000.000 đồng (Bằng chữ: chín mươi triệu đồng)

4. Nội dung thực hiện

Thực hiện kiểm thử chức năng phần mềm, kiểm thử an toàn thông tin theo Báo cáo 812/BC-STTTT ngày 12 tháng 9 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng về báo cáo kết quả thẩm định phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ của Đề cương và dự toán chi tiết chương trình: Nâng cấp, bổ sung phần mềm Một cửa điện tử thành phố Đà Nẵng.

5. Địa điểm thực hiện: Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24, đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày

7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Để có cơ sở lựa chọn nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện kiểm thử, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng kính mời quý doanh nghiệp, đơn vị quan tâm, tham gia thực hiện các gói thầu kiểm thử gửi hồ sơ về Văn phòng UBND thành phố (Tầng 1, Trung tâm hành chính thành phố, số 24, đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị tham gia gói thầu có báo giá gói thầu của quý doanh nghiệp, đơn vị.

b) Hồ sơ năng lực của doanh nghiệp, đơn vị;

c) Hồ sơ chứng minh việc đáp ứng điều kiện về năng lực hoạt động tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, kinh nghiệm tham gia kiểm thử chức năng phần mềm; kiểm thử an toàn thông tin phần mềm của Quý doanh nghiệp, đơn vị hoặc cá nhân thuộc quý doanh nghiệp, đơn vị;

đ) Hạn cuối nhận hồ sơ: Ngày 08 tháng 12 năm 2023.

Văn phòng UBND thành phố thông báo để quý doanh nghiệp, đơn vị được biết, tham gia./.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác