Thắng cảnh và di tích

  • Nhóm tháp Khương Mỹ
  • Hồ Phú Ninh
  • Khu tháp Chămpa Mỹ SƠn - Di sản Văn hoá thế giới
  • Nhóm tháp Chiêm Đàn
  • Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng