Thành phố Đà Nẵng được công nhận là đô thị loại I (15-7-2003)
Ngày 15-7-2003, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 145/2003/QĐ-TTg công nhận thành phố Đà Nẵng là đô thị loại 1.

Quyết định căn cứ vào kết quả của Hội đồng thẩm định đề án công nhận đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân làm Chủ tịch. Theo kết quả thẩm định của Hội đồng, thành phố Đà Nẵng được công nhận vượt chuẩn gần 10 điểm, trong đó nổi bật nhất là tiêu chuẩn về môi trường, mật độ dân cư, cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ, năng lực quản lý.

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 145/2003/QĐ-TTg ngày 15/7/2003 về việc công nhận thành phố Đà Nẵng là đô thị loại I

 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng,

 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công nhận thành phố Đà Nẵng là đô thị loại I.
 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 
KT. Thủ tướng Chính phủ
Phó Thủ tướng
 
 
 

NGUYỄN TẤN DŨNG 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác