Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải

  • Khảo về súng Thần công bằng đồng thời Nguyễn ở Đà Nẵng vừa được phát hiện Đăng ngày 29-07-2019 20:17
  • Đà Nẵng đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải Đăng ngày 29-03-2018 06:49
  • Thành Điện Hải được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đăng ngày 27-12-2017 14:23
  • Tìm giải pháp bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Thành Điện Hải Đăng ngày 15-12-2017 23:28
  • Dâng hương tượng đài Danh tướng Nguyễn Tri Phương tại Thành Điện Hải Đăng ngày 01-09-2017 10:11
  • Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố về Bảo tồn di tích Thành Điện Hải Đăng ngày 30-03-2017 08:49
  • Thành Điện Hải, biểu tượng của tinh thần yêu nước
  • Thành Điện Hải
  • Đón nhận bức sắc phong đầu tiên về di tích Thành Điện Hải