Thắng cảnh và di tích

  • Đình Bồ Bản
  • Đình Tuý Loan
  • Di tích K20
  • Khu nghĩ dưỡng Bà Nà
  • Đình Quá Giáng
  • Sơn Trà - Khu bảo tồn thiên nhiên trong thành phố
  • "Nghĩa địa Tây ban nha" – chứng tích duy nhất về cuộc viễn chinh của thực dân Pháp
  • Đình Hải Châu
  • Nghĩa trũng Hòa Vang
  • Bia chùa Long Thủ