Cơ sở tôn giáo

  • Nhà thờ Tin Lành
  • Chùa Tam Thai