Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với một số khu đất Đăng ngày 05-08-2022 08:38
  • Xử lý hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể Đăng ngày 03-08-2022 13:58
  • Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp Đăng ngày 03-08-2022 13:58
  • Đẩy mạnh truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Đăng ngày 03-08-2022 13:58
  • Tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác Đăng ngày 03-08-2022 06:09
  • Triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn thành phố Đăng ngày 02-08-2022 10:11
  • Tăng cường quản lý biên chế và thực hiện chính sách tinh giản biên chế Đăng ngày 02-08-2022 10:10
  • Kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đã đề ra để đảm bảo đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh Đăng ngày 01-08-2022 14:15
  • Điều hành cân đối cung cầu, bình ổn giá phù hợp nhằm kiểm soát lạm phát Đăng ngày 01-08-2022 14:14
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 30 Đăng ngày 01-08-2022 09:31