Những mốc son lịch sử

  • Mở thông đường hầm Hải Vân (27-3-2003)
  • Về sự ra đời của danh xưng Quảng Nam (1471)
  • Hội An – Thanh Chiêm, cái nôi ra đời chữ Quốc ngữ
  • Phong trào Nghĩa hội Quảng Nam (1885 - 1887)
  • Lễ tang cụ Phan Châu Trinh
  • Trần Cao Vân, Thái Phiên và vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (3-5-1916)
  • Phong trào Duy Tân ở Quảng Nam (1905 - 1908)
  • Ngũ phụng tề phi (1898)
  • Phạm Phú Thứ, tấm gương về lòng cương trực, dũng cảm của người trí thức