Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng là cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc UBND thành phố, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố. Văn phòng gồm 11 phòng ban và 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, trụ sở đặt tại Trung tâm hành chính thành phố.