Giá trị giáo dục và gắn kết cộng đồng

Điều làm nên sự thành công Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn đó chính là sự biểu dương, tôn vinh các giá trị văn hóa và sức mạnh cộng đồng của môi trường xã hội mà nó đang tồn tại.

Cộng đồng là một nhân tố quan trọng quyết định ý nghĩa và sự thành công của lễ hội. Vì mỗi cộng đồng hình thành, tồn tại và gắn kết với nhau dựa trên các cơ sở chung về mặt địa lý, lịch sử, lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần. Cho nên, điều làm nên sự thành công Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn đó chính là sự biểu dương, tôn vinh các giá trị văn hóa và sức mạnh cộng đồng của môi trường xã hội mà nó đang tồn tại.

Đồng thời, việc cùng tham gia tìm hiểu, tổ chức lễ hội đã trở thành một chất keo kết dính tạo nên sự gắn kết cộng đồng, giúp mỗi cá nhân hòa mình vào tập thể, hướng đến cội nguồn và nuôi dưỡng ý thức gắn kết với quê hương, giáo dục và nâng cao nhận thức của người dân đối với các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT