Thành lập Hiệp hội doanh nghiệp 
Đăng ngày 13-04-2017 14:40

Kiến nghị (Công ty TNHH SX Keo dán vải nhám Bá Lộc): Kính đề nghị thành phố nghiên cứu thành lập Hiệp hội doanh nghiệp các nhà sản xuất của thành phố Đà Nẵng để tạo cơ hội cho các nhà sản xuất trao đổi thông tin, mua bán hàng hóa, cung ứng nguyên phụ liệu với nhau.

Hiện nay, Công ty cũng đang tham gia vào một số hội, tổ chức trên địa bàn nhưng các hội doanh nghiệp hiện tại có hội viên thuộc rất nhiều ngành nghề, trong đó hầu hết là dịch vụ, du lịch. Vì vậy, các nhà sản xuất rất khó tìm kiếm các đối tác và nhà cung ứng phù hợp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời:

Việc thành lập tổ chức hội được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện và phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định cho phép thành lập theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 2 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, trong trường hợp này, các doanh nghiệp phải tự nguyện tập hợp, tổ chức những người sáng lập hiệp hội và đề nghị Sở Công thương quyết định công nhận Ban vận động thành lập hiệp hội. Sau đó, Ban vận động thành lập hiệp hội gửi hồ sơ đề nghị thành lập hiệp hội đến Sở Nội vụ để được xem xét, giải quyết theo quy định. Trong quá trình thực hiện, đề nghị doanh nghiệp tra cứu thủ tục, quy trình và các hướng dẫn liên quan tại địa chỉ noivu.danang.gov.vn để thuận tiện trong công việc.