Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nội dung điều chỉnh quy hoạch bám sát nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định 147/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 với nội dung chính: Đánh giá thực trạng phát triển đô thị để xác định các vấn đề cần giải quyết trong nội dung điều chỉnh quy hoạch; Xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển đô thị để dự báo các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quy mô dân số, quy mô đất xây dựng đô thị và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; Định hướng phát triển không gian: Định hướng điều chỉnh mô hình, cấu trúc không gian toàn đô thị và định hướng phát triển cho các khu vực đô thị; Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội: Dự báo các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật; định hướng giải pháp xây mới và cải tạo cho các khu chức năng, lồng ghép các định hướng các quy hoạch chuyên ngành. Đồng thời, định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho thành phố. 

Diện tích đất cần cho bãi chôn lấp phụ thuộc vào số năm thiết kế của bãi chôn lấp phụ thuộc vào các yếu tố khác, vào tỷ lệ tái chế và giảm khối lượng thông qua thiêu đốt. Do đất được quy hoạch xử lý chất thải sẽ trở thành một hạn chế trong một thời gian dài và ảnh hưởng đến việc sử dụng đất liền kề, nên thận trọng dự trữ đủ đất sớm để đảm bảo đầy đủ ngay cả sau năm 2045 và do đó đất lân cận cũng có thể được đưa vào tương thích và hiệp đồng sử dụng. mục đích chiến lược nên được tập trung càng nhiều càng tốt tất cả các cơ sở xử lý chất thải theo cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn để sản phẩm cuối cùng / sản phẩm phụ của một luồng sản xuất trở thành nguyên liệu thô cho nhà máy khác.

Phân cấp khu vực quy hoạch và mật độ dân số

Quy hoạch tổng thể định hướng một hệ thống phân cấp đô thị với các khu vực khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm, sinh sống và vui chơi. Hệ thống phân cấp đô thị này định hướng hình thành các đơn vị khác nhau trong thành phố dựa trên quy mô dân số sống trong khu vực đô thị. Các khu vực này sẽ phân chia Đà Nẵng và định hướng phân bố không gian việc làm, công viên và các cơ sở công cộng khác trong thành phố.

Quy hoạch hành chính, thương mại và sử dụng hỗn hợp

Đà Nẵng được định vị là trung tâm dịch vụ của khu vực miền Trung Việt Nam. Theo đó, một loạt các sử dụng thương mại và hành chính được định hướng. Hiện tại, Đà Nẵng phát triển theo hướng đô thị đơn tâm, với các chức năng thương mại và hành chính quan trọng nằm chủ yếu ở trung tâm thành phố hiện tại. Do đó, quy hoạch năm 2030 định hướng một hệ thống phân cấp cho mục đích thương mại và hành chính để phân bổ các chức năng này rộng khắp địa bàn thành phố, đảm bảo phạm vi tiếp cận dịch vụ và chuyên biệt hóa chức năng của từng đô thị.

Toàn văn thuyết minh Đồ án và phụ lục 

+ Thuyết minh

+ Phụ lục kèm theo